مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL ویژه کارکنان قراردادی صنعت نفت

    400,000 تومان