شبیه سازی دینامیکی چاه های نفت و گاز به کمک نرم افزار OLGA

100,000 تومان