مهندسی نفت و شیمی و گاز

دوره آموزش ASPEN HYSYS(مقدماتی)

350,000 تومان

مهندسی نفت و شیمی و گاز

دوره آموزش ASPEN PLUS(مقدماتی)

350,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان

مهندسی مکانیک

دوره تجهیزات ثابت

450,000 تومان
1,860,000 تومان

سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)

دوره آفلاین تربیت افسر HSE

450,000 تومان

سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)

دوره آفلاین ارزیابی و مدیریت ریسک

300,000 تومان

سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)

دوره آمادگی آزمون های استخدامی

150,000 تومان

سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)

دوره تدوین و نگارش HSE Plan

350,000 تومان

سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)

دوره تربیت کارشناس HSE

1,440,000 تومان

سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)

سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001 , 14001 , 18001,45001) IMS)

450,000 تومان