نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
تفسیر و ارزیابی نمودار های پتروفیزیکی با نرم افزار GEOLOG16ساعت400.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
نرم افزار PIPESIM16ساعت400.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
نرم افزار LANDMARK24ساعت400.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره جامع آموزشی نرم افزاری ECLIPSE16ساعت400.000خردادماه 1399 جزئیات دوره
نرم افزار SAPHIR16ساعت400.000خردادماه 1399 جزئیات دوره
نرم افزار OLGA16ساعت400.000خردادماه 1399 جزئیات دوره
دوره نرم افزاری Petrel16ساعت400.000خردادماه 1399 جزئیات دوره