نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تئوری ابزار دقیق24ساعت450.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
آموزش ASPEN PLUS16ساعت350000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
نرم افزار COMSOL16ساعت400.000خرداد ماه 1399 جزئیات دوره