نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط36ساعت650.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره تئوری ابزار دقیق24ساعت450.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
منابع تغذیه برق اضطراری (ups و دیزل ژنراتور)20ساعت400000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
موتورهای الکتریکی20ساعت400000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
روش های نوین راه اندازی موتورهای الکتریکی (درایوها و سافت استارترها)24ساعت450000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
رله ها و سیستم حفاظت الکتریکی24ساعت450000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره