نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
ICDL 1&260 ساعت400000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره