تخفیف پلکانی

ثبت نام در چند دوره هم زماندرصد تخفیفکد تخفیف
ثبت نام در یک دوره0%_____
ثبت نام در 2 دوره هم زمان5%inline2mp
ثبت نام در 3 دوره هم زمان10%inline3mp
ثبت نام در 4 دوره هم زمان15%inline4mp
ثبت نام در 5 دوره هم زمان20%inline5mp
ثبت نام در 6 دوره هم زمان25%inline6mp
ثبت نام در بیش از 7 دوره هم زمان30%inline7mp

 

تخفیف دانشجویی

همچنین در صورت ارائه کارت دانشجویی معتبر یا مدرکی که ثابت کند شما دانشجو هستید ۱۰% تخفیف مازاد دانشجویی برای دوره های تکدرس اعمال خواهد شد.

تخفیف دانشجویی

  • در صورت مشاهده هرگونه عدم تطابق و تخلف از ثبت نام شما ممانعت به عمل می آید.

این تخفیفات برای دوره های تربیت کارشناس معتبر نمی باشد و صرفا برای دوره های تکدرس می باشد.