نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تجهیزات دوار(پیشرفته)24ساعت450.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره تجهیزات ثابت16ساعت450.000خردادماه 1399 جزئیات دوره